Consultes Públiques Vigents

Consultes Públiques


Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, us informem de les consultes que hi ha vigents.

Tanmateix en aquest mateix apartat trobareu altres consultes per tal de copsar l'opinió de la ciutadania, no subjectes a l'article abans esmentat.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 10.11.2022 | 12:21
Darrera actualització: 10.11.2022 | 12:21