Junta de govern local

Composició


La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 • Presidenta: Alba Pérez i Subirana
 • Vocals:
  • Nereida Berruezo i Vega
  • Rosa Maria Morató i Rodriguez
  • Marc Dalmau i Ortiz
  • Ingrid Palacios Pla

A més l’alcaldessa podrà requerir la presencia d’altres regidors/es amb delegacions.

Competències


La Junta de Govern Local, a més de l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves competències, entendrà en totes aquelles que aquest li delegui expressament i que són:

 • Autoritzar i disposar despeses, ordenar pagaments, tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple.
 • Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïda al Ple així com la dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
 • Les competències com a òrgans de contractació respecte a contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de contractes de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat (VEC amb IVA) no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys.
 • La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació (PBL sense IVA)) no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple.
 • Acceptació i sol·licitud de subvencions no atribuïdes al Ple
 • Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres AAPP, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no es derivin compromisos a càrrec de l’Ajuntament en matèries que l’article 22 de la LBRL considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic per l’Ajuntament superior al 10% dels recursos ordinaris.
 • Resolució procediments sancionadors en el cas d’infraccions urbanístiques lleus i greus.
   

A més, la Junta de Govern Local té delegades les competències atribuïdes al Ple municipal següents:

 • Sorteig dels membres que han de formar part de les meses electorals
 • Imposició de sancions per faltes greus i molt greus que es preveuen a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals.

Periodicitat


La Junta de Govern Local es reunirà amb la periodicitat que aprovi el Ple de la Corporació. S’estableix que sigui els dimarts a les 16:45 hores a la sala de reunions de l’Ajuntament. En cas que el dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil anterior.

L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i té la facultat d’alterar les que coincideixin amb el període de Nadal i de Setmana Santa o d’altres jornades festives sempre que això no afecti la gestió dels serveis municipals.

Darrera actualització: 16.10.2023 | 09:07
Darrera actualització: 16.10.2023 | 09:07