Junta de govern local

Composició

La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 • President: Alba Pérez i Subirana
 • Vocals:
  • Nereida Berruezo Vega
  • Josep Joan Roda Rubio
  • Laura Castell Carrió
  • Xavier Carrasco Delgado


A més l’alcalde podrà requerir la presencia d’altres regidors/es amb delegacions.

Competències

La Junta de Govern Local, a més de l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves competències, entendrà en totes aquelles que aquest li delegui expressament i que són:

 1. Autoritzar i disposar despeses, ordenar pagaments que superin el límit establert a la llei de contractes pels contractes menors, tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques
 3. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 4. La competència per subscriure contractes privats, així com, l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes, i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació (amb IVA) no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 5. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 6. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple.
 7. Acceptació i sol·licitud de subvencions no atribuïdes al Ple
 8. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, considera que de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris
 9. Les aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 10. La resolució dels expedients d’infraccions urbanístiques greus.

A més, la Junta de Govern Local té delegades les competències atribuïdes al Ple municipal següents:

 1. Sorteig dels membres per la composició de les meses electorals
 2. Les sancions per infraccions greus de l’ordenança municipal de tinença d’animals

Periodicitat

La Junta de Govern Local es reunirà amb la periodicitat que aprovi el Ple de la Corporació. S’estableix que sigui els dimarts a les 16 hores a la sala de reunions de l’Ajuntament. En cas que el dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil anterior.

L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i té la facultat d’alterar les que coincideixin amb el període de Nadal i de Setmana Santa o d’altres jornades festives sempre que això no afecti la gestió dels serveis municipals.

Darrera actualització: 08.09.2022 | 13:43
Darrera actualització: 08.09.2022 | 13:43