Ple sessió constitutiva 17/06/2023

Dissabte, 17 de juny de 2023 de 12:00 a 19:00

D’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/85  de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.

Vistos els articles 195.1 i 37.1 de la Llei Orgànica Electoral General i Reglament d’organització i Funcionament respectivament, relatius a la data de constitució de les Corporacions Locals, i vista l’Ordre PRE/134/2023, de 29 de maig, per la qual s’estableix amb caràcter supletori la fixació de l’hora per a la sessió constitutiva de les Corporacions Municipals de Catalunya

RESOLC:

CONVOCAR Sessió Constitutiva de la Corporació Municipal pel dia 17 de juny de 2023 a les 12:00 hores, al saló de sessions de la Casa Consistorial

Darrera actualització: 26.06.2023 | 10:25