Ple ordinari 31/05/2022

Dimarts, 31 de maig de 2022 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/03/2022

1.2.- DICTAMEN aprovació modificació plantilla i Relació Llocs de Treball (RLT)

1.3.- DICTAMEN aprovació definitiva ordenança ús del regadiu

1.4.- DICTAMEN aprovació conveni  amb el Consell Comarcal del Bages per l'impuls del teixit industrial del Bages i, pel desenvolupament d'accions de millora i promoció dels PAE i les empreses 2022 - 2023

1.5.- DICTAMEN aprovació inicial rectificació inventari béns a 30-4-2022

1.6.- DICTAMEN aprovació 2 festes locals any 2023

1.7.- DICTAMEN modificació de crèdits 6.22 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari

1.8.- DICTAMEN modificació Ordenança Fiscal 4.17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol

1.9.- DICTAMEN per declarar l'obra de l'Institut Navarcles d'especial interès per circumstàncies socials pel municipi de Navarcles

1.10.- DICTAMEN d'adhesió central de compres ACM 1ª pròrroga subministrament elèctric

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.- Donar compte de l'informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2022)

3.2.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 1r trimestre de 2022

Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d'alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

3.3.- Donar compte decret 2022DECR000193 - DECRET Liquidació del Pressupost 2021

3.4.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

 

 

3.5.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 6,7,8,9 i 10, que corresponen a les sessions dels dies 22/03/2022, 05/04/2022, 19/04/2022, 03/05/2022 i 17/05/2022, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D'ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

6.- Presa de raó renuncia càrrec Josep Mª Feliu i Selga ARA_NAVARCLES

Darrera actualització: 28.07.2022 | 12:27