Ple ordinari 31/01/2023

Dimarts, 31 de gener de 2023 a les 19:00

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27/09/2022 (ordinària) i 28/10/2022 (extraordinaria)

1.2.- DICTAMEN aprovació sotmetre a informació pública document avanç modificació puntual N.S.P núm.29 en l'àmbit de la Fàbrica del Molí d'en Serra

1.3.- DICTAMEN aprovació per declarar l'obra de canvi de fusteries i millora tèrmica de l’envolupant a l’Institut Navarcles d’especial interès per circumstàncies socials pel municipi

1.4.- DICTAMEN aprovació per declarar l’obra de l'Escola Catalunya d’especial interès per circumstàncies socials pel municipi

1.5.- Proposta d'encomana de gestió Consorci Gestió de Residus recollida selectiva

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció que presenten tots els grups municipals que formen la Corporació d'adhesió a la Red Española de Ciudades saludables

2.2.- Moció que presenten tots els grups municipals que formen la Corporació per la millora del finançament de l'administració local

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

DONAR COMPTE ESPECÍFICA DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE NOMENAMENT I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, I D’ALTRES QUE LA LEGISLACIÓ ESTABLEIX AQUEST TRÀMIT:

4.1.- Donar compte de l'informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3r trimestre 2022)

4.2.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 3r trimestre de 2022

4.3.- Donar compte decret 2022DECR000407 - Decret contractació temporal urgència encarregat teatre-auditori substitució IT

4.4.- Donar compte decret 2022DECR000440 - Decret contractació temporal urgent educadora espai obert

4.5.- Donar compte decret 2022DECR000452 - Decret nomenament funcionària interina Tècnica Auxiliar de Biblioteca

4.6 Donar compte decret 2022DECR000484 - DECRET aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres construcció mòdul menjador escola Catalunya

4.7.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

4.8.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 17, 18, 19, 20 i 21, que corresponen a les sessions dels dies 20/09/2022, 04/10/2022, 18/10/2022, 03/11/2022 i 15/11/2022, respectivament.

5.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 2.02.2023 | 10:04