Ple ordinari 30/11/2021

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del 28/09/2021 (sessió ordinària) i 26/10/2021 (sessió extraordinària)

1.2.- DICTAMEN Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa Permanent amb motiu de la incorporació dels regidors Alba Pérez i Ernest Larroya

1.3.- DICTAMEN aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Bages per la prestació d'un servei d'assistència i suport en matèria energètica

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció que presenta el grup municipal Junts X Catalunya - Navarcles de suport als bagencs acusats després de la Marxa per la Llibertat de 2019

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3er trimestre 2021)

4.2.- Donar compte de l'informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals de Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 3r trimestre de 2021

Donar compte específica dels acords de la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit

4.3.- Donar compte decret 2021DECR000457 - DECRET contractació urgent treballadora social per acumulació tasques

4.4.- Donar compte decret 2021DECR000466 - DECRET contractació laboral temporal urgent educadora social per substitució IT 05102021

4.5.- Donar compte decret 2021DECR000502 - DECRET contractació urgència Auxiliar Equipaments Culturals per cobertura maternitat

4.6.- Donar compte decret 2021DECR000501 - DECRET delegacions Alcaldia a favor regidor Ernest Larroya Torregrosa

4.7.- Donar compte decret 2021DECR000453 - DECRET contractació urgent netejadora

4.8.- Donar compte de les actes aprovades per la Junta de Govern Local núm. 18, 19, 20, 21 i 22 que corresponen a les sessions dels dies 21 de setembre, 5 i 10 d'octubre, i 2 i 16 de novembre de 2021

4.9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE DES DE L'ANTERIOR DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL

4.10.- INFORMACIÓ D'ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 24.01.2022 | 12:39