Ple ordinari 30/07/2019

Dimarts, 30 de juliol de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta extraordinària anterior de data 05/07/2019

1.2.-DICTAMEN Aprovació Compte general 2018

1.3.-DICTAMEN Aprovació conveni amb el Consorci del Bages per la Gestió de Residus

1.4.-DICTAMEN Aprovació xifra població a 1-1-2019

1.5.-DICTAMEN Aprovació de les dues festes locals Navarcles any 2020

1.6.-DICTAMEN Aprovació límit anual indemnitzacions regidors equip de govern

1.7.-DICTAMEN Aprovació modificacio plantilla 2019

1.8.-DICTAMEN Aprovació de l'acord dels representants personal i ajuntament: preu hora extra dies festius i topall hores extres

1.9.-DICTAMEN Aprovació bonificació quota ICIO llicència d'obres CAP

1.10.-DICTAMEN Aprovació modificació de crèdits 4.19 mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

1.11.-DICTAMEN Aprovació adqusició nau i terreny DRESCA

1.12.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte decret 2019DECR000374 -Aprovació Pla de Seguretat i Salut Annex3 complex piscines

2.2.-Donar compte decret 2019DECR000375 -Aprovació Pla de Seguretat i Salut Annex 4 complex piscines

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.1.-Moció presentada pel grup municipal JXCAT-JUNTS Pla Director Piscines

3.2.-Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre l'ensenyament d'infantil i primària de Navarcles

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:38