Ple ordinari 30/05/2023

Del 30 de maig de 2023 a les 19.00 h al 30 de maig de 2033 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/03/2023

1.2.- DICTAMEN aprovació Modificació de crèdit 4.2003 modalitat suplement de crèdit

1.3.- DICTAMEN aprovar la continuïtat forçosa del servei de recollida i transport de residus del municipi de Navarcles amb l'empresa JUAN Y JUAN SL,

1.4.- DICTAMEN acord rectificació inventari de bens a 30.04.2023

1.5.- DICTAMEN Ratificar decret 2023DECR000264 aprovació conveni CCBages encomana de gestió del procediment de licitació del servei de menjador escola bressol

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

DONAR COMPTE ESPECÍFICA DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE NOMENAMENT I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, I D’ALTRES QUE LA LEGISLACIÓ ESTABLEIX AQUEST TRÀMIT

3.1.- Donar compte de l'informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1R trimestre 2023)

3.2.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 1r trimestre de 2023

3.3.- Donar compte de l'informe resum anual dels resultats del control intern i els informes de control permanent exercici 2021

3.4.- Donar compte Informe anual sobre resultats funció interventora any 2021 (article 15 RD 424/2017)

3.5.- Donar compte Informe anual sobre resultats funció interventora any 2022 (article 15 RD 424/2017)

3.6.- Donar compte Pla Anual Control Financer 2022

3.7.- Donar compte decret 2023DECR000186 - Decret Liquidació pressupost 2022

3.8.- Donar compte decret 2023DECR000212 - Decret contractació professor de música substitució

3.9.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

3.10.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 6, 7 8, 9 i 10, que corresponen a les sessions dels dies 21/03/2023, 04/04/2023, 17/04/2023, 02/05/2023 (sorteig meses electorals) i 02/05/2023, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.06.2023 | 10:12