Ple ordinari 30/03/2021

Dimarts, 30 de març de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/01/2021

1.2.- DICTAMEN aprovació actualització addenda conveni ASGEL

1.3.- DICTAMEN aprovació conveni col·laboració amb CCB en protecció civil

1.4.- DICTAMEN aprovació bonificació cànon 2020 concessió Parc del LLac

1.5.- DICTAMEN aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 01.21

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, corresponent al 4rt trimestre de 2020

4.2.- Donar compte decret 2021DECR000058 - Decret contractació laboral professora Escola Música

4.3.- Donar Compte decret 2021DECR000098 - Aprovació pla pressupostari mig termini 2022-2024

4.4.- Donar compte decret 2021DECR000100 - Decret contractació Treballadora Social per programa

4.5.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipals

4.6.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 que corresponen a les sessions dels dies 12/01/2021, 20/01/2021, 26/01/2021, 09/02/2021, 23/02/2021 i 06/03/2021, respectivament.

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.05.2021 | 09:01