Ple ordinari 29/09/2020

Dimarts, 29 de setembre de 2020 a les 19:00

ORDRE DEL DIA
1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/07/2020
1.2.- DICTAMEN Aprovació del compte general exercici 2019
1.3.- DICTAMEN aprovació modificació ordenances fiscals 2021
1.4.- DICTAMEN aprovació provisional taxa recollida animals de companyia abandonats i
l'ordenança reguladora
1.5.- DICTAMEN adequació retributiva tècnic informàtic
2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
2.1.- Moció que presenta Grups Socialista Navarcles per la convocatòria dels òrgans representatius
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- B. SECCIÓ DE CONTROL
4.1.- Donar compte decret 2020DECR000403 - Decret contractació educadores aula socioeducativa
curs 2020-2021
4.2.- Donar compte decret 2020DECR000408 - Línies fonamentals pressupost 2021
4.3.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al
Ple municipal
4.4.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 10 i 11 que
corresponen a les sessions dels dies 28 de juliol i 8 de setembre de 2020
5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL
PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ
6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 9.02.2021 | 16:55