Ple ordinari 28/09/2021

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/07/2021

1.2.- Proposta Modificació de crèdits 13.2021  per crèdit extraordinari  i suplement de crèdit

1.3.- Aprovació del compte general exercici 2020

1.4.- Dictamen aprovació conveni Departament Interior xarxa RESCAT_Vigilants municipals

1.5.- Presa de rao renuncia càrrec Ylènia Morros candidatura CUP_AMUNT

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.-Moció presentada per PSC-CP  per la modificació del Capítol III del ROM de Navarcles

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i resolucions d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

4.1.- Donar compte decret 2021DECR000403 - Línies fonamentals pressupost 2022

4.2.- Donar compte decret 2021DECR000414 - Pla d'Acció de l'Alcalde sobre l'Informe resum anual dels resultats de control intern de l'any 2020

4.3.- Donar compte decret 2021DECR000362 - Decret subsanació omissió delegació de les competències relatives a la política de comunicació municipal

4.4.- Donar compte decret 2021DECR000386 - Decret en relació a delegacions d'alcaldia

4.5.- Donar compte decret 2021DECR000354 - Decret contractació urgència auxiliar instal.lacions esportives de reforç

4.6.- Donar compte decret 2021DECR000363 - Decret nomenament funcionària interina Rosalia Jimenez

4.7.- Donar compte decret 2021DECR000421 - Decret contractació Ana Domene espai obert curs 2021/2022

4.8.- Donar compte decret 2021DECR000432 - Decret contractació urgència Auxiliar Instal.lacions Esportives per cobertura paternitat

4.9.- Donar compte decret 2021DECR000390 - Decret contractacions projecte espai obert

4.10.- Donar compte decret 2021DECR000392 - Decret contractacions i modificacions jornada escola de música curs 2021-2022

4.11.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 16 i 17, que corresponen a les sessions dels dies 27 de juliol i 7 de setembre de 2021, respectivament

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 13.12.2021 | 09:10