Ple ordinari 28/07/2020

Dimarts, 28 de juliol de 2020 a les 0:00

ORDRE DEL DIA
1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/05/2020
1.2.- DICTAMEN Aprovació provisional MP 27 iniciativa particular
1.3.- DICTAMEN aprovació establiment servei municipal sales de vetlla
1.4.- DICTAMEN aprovació segona modificació plantilla 2020
1.5.- DICTAMEN aprovació Pla Econòmic Financer
1.6.- DICTAMEN Reconeixement extrajudicial de crèdit REC 02/20
1.7.- DICTAMEN modificació O.F. 3.3 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
1.8.- DICTAMEN aprovació xifra població a 1-1-2020
1.9.- DICTAMEN aprovació dues festes locals 2021
1.10.- DICTAMEN designació regidora Ylènia Morros representant Xarxa local habitatge
1.11.- DICTAMEN adhesió al Protocol General del Pla Xarxa Governs Locals 2020-2023
1.12.- DICTAMEN aprovació protocol Navarcles lliure d'agressions masclistes
1.13.- DICTAMEN pròrroga conveni marc amb CCB finançament per serveis socials any 2020
2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
2.1.- Moció que presenta Grups Socialista Navarcles sobre l'arranjament de la plaça de l'Ajuntament
2.2.- Moció que presenta Grups Socialista Navarcles instant a fer complir l'ordenança de neteja de terrenys i solars
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- B. SECCIÓ DE CONTROL
4.1.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2on trimestre 2020)
4.2.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període de mitjà de pagament a proveïdors (2on trimestre 2020)
4.3.- Donar compte pla pressupostari 2021-2023
4.4.- Donar compte decret 2020DECR000270 - Modificació delegacions alcalde incorporació regidora Ylènia Morros

4.5.- Donar compte decret 2020DECR000271 - Modificació composició Junta de Govern Local
4.6.- Donar compte decret 2020DECR000272 - Nomenament 1r.Tinent d'alcalde Nereida Berruezo Vega
4.7.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local número 6, 7, 8 i 9, que corresponen a les sessions dels dies 02/06/2020, 16/06/2020, 30/06/2020 i 14/07/2020.
5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ
6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 18.09.2020 | 15:28