Ple ordinari 28/05/2020

Dijous, 28 de maig de 2020 a les 17:30

ORDRE DEL DIA
1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA
1.1.- Presa possessió regidora Ylenia Morros Devant
1.2.- Aprovació de l'acta de les actes de les sessions anterior de data 28/01/2020 (ordinària) - 26/02/2020 (extraordinària) - 29/04/2020 (extraordinària - sessió telemàtica)
1.3.- DICTAMEN aprovació rectificació inventari a 30-4-2020
1.4.- DICTAMEN Modificació de crèdits 5/2020 mitjançant transferència de crèdit, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
1.5.- DICTAMEN aprovació inicial MP núm.27 - ctra/ Manresa - Doctor Artigalàs
1.6.- DICTAMEN de modificació de l'article 10 de l'acord regulador de les condicions del personal de l'Ajuntament de Navarcles
2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
2.1.- Moció que presenta el grup municipal de Junts per Catalunya - Navarcles per sol.licitar rebaixa de l'IVA cultural de forma temporal
2.2.- Moció del grup Municipal de Junts per Catalunya Navarcles sobre la modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
2.3-Moció del grup municipal socialista en relació a sol·licitar a la Generalitat que es segueixen concedint beques menjadors durant l’estiu
2.4- Moció del grup municipal socialista en relació a destinar partides de festes a accions relacionades amb la COVID-19
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- B. SECCIÓ DE CONTROL
4.1.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4rt timestre 2019
4.2.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1er Trimestre 2020)
4.3.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre l'article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibiltiat financera, relatiu al període mitjà de pagaments a proveïdors (4rt trimestre 2019)
4.4.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre l'article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibiltiat financera, relatiu al període mitjà de pagaments a proveïdors (1er trimestre 2020)
4.5.- Donar compte Decret 2020DECR000040 - Decret nomenament funcionari interí categoria Vigilant de reforç
4.6.- Donar compte decret 2020DECR000079 - DECRET Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres vorera c/ Fortià Solà
4.7.- Donar compte decret 2020DECR000203 - Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2019
4.8.- Donar compte decret 2020DECR000210 - DECRET Aprovació Pla de seguretat i salut contracte obres "Urbanització de la plaça i entorn nou edifici esportiu municipal"
4.9.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal
4.10.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4, 5 que corresponen a les sessions dels dies 14 i 28 de gener, 11 i 25 de febrer, i 10 de març.
5.- INFORME D'ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTA A TERME DES DE LA DARRER SESSIÓ
6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 2.07.2020 | 13:21