Ple ordinari 28/03/2023

Dimarts, 28 de març de 2023 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 31/01/2023 (sessió ordinària) i 09/02/2023 (sessió extraordinària)

1.2.- DICTAMEN aprovació Pla Intern d'Igualtat de Genère entre dones i homes anys 2023-2026

1.3.- DICTAMEN aprovació inicial modificació puntual 30 de les NSP de Navarcles usos compatible claus C2 i C3

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

DONAR COMPTE ESPECÍFICA DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE NOMENAMENT I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, I D’ALTRES QUE LA LEGISLACIÓ ESTABLEIX AQUEST TRÀMIT:

3.1.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 4t trimestre de 2022

3.2.- Donar compte decret 2023DECR000035 - Decret contractació laboral temporal Tècnica Cultura i Joventut

3.3.- Donar compte decret 2023DECR000091 - Decret nomenament funcionàries interines Auxiliar Educació Infantil excés i acumulació de tasques

3.4.- Donar compte decret 2023DECR000106 - Decret cobertura IT mestre educació infantil

3.5.- Donar compte decret 2023DECR000111 - Decret contractació operari especialista pintura substitució IT

3.6.- Donar compte decret 2023DECR000112 - Decret contractació temporal  conserge substitució IT

3.7.- Donar compte decret 2023DECR000128 - Aprovació pla pressupostari mig termini 2024-2026

3.8.- Donar compte de l'acord JGL 21/03/2023 aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres "pavimentació zones trànsit rodat 2022"

3.9.- Donar compte de l'acord JGL 21/03/2023 Aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres de l'àrea d’esbarjo per a gossos parc caní

3.10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE DES DE L'ANTERIOR DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL.

3.11.- DONAR COMPTE DE LES ACTES APROVADES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 02/2023, 03/2023, 04/2023 I 05/2023, QUE CORRESPONEN A LES SESSIONS DELS DIES 24/01/2023, 07/02/2023, 21/02/2023 I 07/03/2023, RESPECTIVAMENT.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.06.2023 | 10:14