Ple ordinari 28/01/2020

Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 20.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 15/06/2019 (sesssió constitutiva) i 26/11/2019 (ordinària)

1.2.-DICTAMEN aprovació encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona per l'Assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants (AGIPH) i aprovació del conveni

1.3.-DICTAMEN aprovacio inicial pressupost i plantilla personal any 2020

1.4.-DICTAMEN aprovació model control intern en règim de fiscalització limitada prèvia

2.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.-Moció presentada per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Navarcles d'adhesió a la declaració del consell d'alcaldes/esses sobre mobilitat comarques centrals

3.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.1.-Aprovar i ratificar els acords adoptats per la Mesa General de Negociació de l'acord regulador de les condicions del personal de l'Ajuntament de Navarcles

4.-B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.-Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2020

4.2.-Donar compte de l’acord de la JGL 03/12/2019 aprovant el Pla Local de Prevenció de residus municipals de Navarcles anys 2019-2025

4.3.-Donar compte del decret 2019DECR000600 -Decret contractació reforç peó brigada municipal

4.4.-Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipal

4.5.-Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 25, 26 i 27, que corresponen a les sessions dels dies 19 de novembre, 3 i 17 de desembre de 2019.

5.-INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

6.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 14:08