Ple ordinari 27/09/2022

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26/07/2022

1.2.- DICTAMEN Aprovació del compte general exercici 2021

1.3.- DICTAMEN per aprovar la modificació de la delegació de funcions en l’ORGT

1.4.- DICTAMEN de modificació de crèdit 12.2022 modalitat suplement de crèdit

1.5.- DICTAMEN d’aprovació inicial de la Modificació Puntual 2 PPU3 La Planota

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra l’ocupació il.legal i conflictiva d’habitatges al municipi de Navarcles

2.2.- Moció que presenten els Grups Municipals AraN-AM, CUP-AMUNT, i JXCAT-JUNTS per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

4.1.- Donar compte decret 2022DECR000324 - contractació recepcionista substitució treballadora amb reserva lloc de treball

4.2.- Donar compte decret 2022DECR000335 - contractació urgent ML substitucio vacances aux.equip.esportius

4.3.- Donar compte decret 2022DECR000348 - contractació urgent recepcionista piscines substitució IT

4.4.- Donar compte decret 2022DECR000361 - contractacions i modificacions jornada escola de música curs 2022-2023

4.5.- Donar compte decret 2022DECR000363 - contractació temporal urgent de 2 auxiliars educació infantil

4.6.- Donar compte decret 2022DECR000366 - Línies fonamentals pressupost 2023

4.7.- Donar compte decret 2022DECR000370 - desactivació Pla incendis forestals

4.8.- Donar compte decret 2022DECR000384 - contractació laboral temporal operari manteniment instal.lacions esportives substitució vacances

4.9.- Donar compte decret 2022DECR000385 - contractació laboral temporal educadora espai obert

4.10.- Donar compte decret 2022DECR000397 - aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte d'obres voreres tram inferior c/ Ubach

4.11.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

4.12.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 15 i 16, que corresponen a les sessions dels dies 26/07/2022 i 06/09/2022, respectivament.

5.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 3.10.2022 | 09:03