Ple ordinari 27/07/2021

Dimarts, 27 de juliol de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25/05/2021 (sessió ordinària) i 22/06/2021 (sessió extraordinària)

1.2.- DICTAMEN aprovació xifra població a 1-1-2021

1.3.- DICTAMEN aprovació dues festes locals any 2022

1.4.- DICTAMEN aprovació inicial ordenança reguladora terrasses del municipi de Navarcles

1.5.- DICTAMEN aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Navarcles

1.6.- DICTAMEN aprovació Modificació de crèdits 9.21 mitjançant crèdits extraordinaris

1.7.- DICTAMEN aprovació Modificació O.F. 5.1 Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària

1.8.- DICTAMEN aprovació règim dedicació regidora Alba Perez

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.1.- Moció presentada pels grups municipals ARA-Navarcles, CUP_AMUNT i JXCAT-JUNTS de suport a l'amnistia

3.2.- Moció presentada per PSC-CP per reclamar el sosteniment del sistema sanitari públic

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals de Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 2n trimestre de 2021

4.2.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2021 d’acord amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

4.3.- Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i resolucions d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit

4.4.- Donar compte decret 2021DECR000246 - Decret contractació urgència treballadora social per programa reforç

4.5.- Donar compte decret 2021DECR000271 - Decret contractació urgent Auxiliar Instal.lacions Esportives per cobertura IT

4.6.- Donar compte decret 2021DECR000288 - DECRET delegacions Alcaldia a favor regidora Alba Perez Subirana

4.7.- Donar compte decret 2021DECR000297 - Decret contractacions monitors casal estiu 2021

4.8.- Donar compte decret 2021DECR000317 - Decret contractació urgent socorrista i monitor de natació temporada estiu 2021

4.9.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 11, 12, 13, 14 i 15, que corresponen a les sessions dels dies 18/05/2021, 01/06/2021, 15/06/2021, 29/06/2021 i 13/07/2021, respectivament.

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.09.2021 | 13:39