Ple ordinari 26/11/2019

Dimarts, 26 de novembre de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA
1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 15/06/2019 (sessió constitutiva) - 24/09/2019 (ordinària) - 15/102019 (extraordinària i urgent) - 29/10/2019 (extraordinària)
1.2.- DICTAMEN aprovació gestió directa servei neteja viària
1.3.- DICTAMEN compatibilitat activitat privada treballador municipal
1.4.- DICTAMEN Modificació de crèdits 12.19 per suplement de crèdits
1.5.- DICTAMEN modificació hora de celebració els plens ordinaris
2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
2.1.- Moció presentada per PSC-PC per instar al Ple a incloure al pressupost 2020 l'asfaltat diferents carrers de Navarcles
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- B. SECCIÓ DE CONTROL
4.1.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3er trimestre 2019)
4.2.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre l'article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (3er trimestre 2019)
4.3.- Donar compte decret 2019DECR000472 - Contractació Educadora curs 2019-2020
4.4.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipal.
4.5.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 20, 21, 22, 23, 24, que corresponen a les sessions dels dies 24 de setembre, 8, 15 i 22 d'octubre, i 5 de novembre de 2019
5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ
6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 06.04.2020 | 13:56