Ple ordinari 26/09/2023

Dimarts, 26 de setembre de 2023 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 17/06/2023 (sessió constitutiva), 27/06/2023 (sessió extraordinària), 17/07/2023 (sessió extraordinària) i 27/07/2023 (sessió extraordinària)

1.2.- DICTAMEN modificació regidoria que s'exercirà en règim dedicació parcial

1.3.- DICTAMEN nomenament representant a "Bages Turisme" del Consell Comarcal del Bages

1.4.- DICTAMEN aprovació modificació de crèdit 9.2023 modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit

1.5.- DICTAMEN aprovar l’actualització de l’organigrama d’emergències del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Navarcles (DUPROCIM)

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

donar compte de l’informe específica dels acords de la junta de govern  local i resolucions d’alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit

3.1.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 2n trimestre de 2023

3.2.- Donar compte informe morositat 2T 2023

3.3.- Donar compte decret 2023DECR000421 - Decret contractació laboral urgent operària neteja

3.4.- Donar compte decret 2023DECR000465 - Nomenament funcionari interi per urgencia

3.5.- Donar compte decret 2023DECR000472 - Contractació urgent ML substitució vacances aux. equipaments esportius 2023

3.6.- Donar compte decret 2023DECR000516 - Línies fonamentals pressupost 2024

3.7.- Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d’alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

3.8.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldessa des de l’anterior donació de compte al ple municipal

3.9.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 i 18, que corresponen a les sessions dels dies 16/05/2023, 30/05/2023, 13/06/2023, 14/06/2023, 07/07/2023, 25/07/2023, 05/09/2023 i 12/09/2023, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.09.2023 | 13:14