Ple ordinari 26/07/2022

Dimarts, 26 de juliol de 2022 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 31/05/2022 (sessió ordinària), 10/06/2022 (sessió extraordinària), 10/06/2022 (elecció alcaldessa) i 30/06/2022 (sessió extraordinària)

1.2.- DICTAMEN modificació dedicació Alcaldessa i establir nova dedicació regidor Josep Joan Roda

1.3.- DICTAMEN de nomenament representant de l'ajuntament al Consell administració AMSA

1.4.- DICTAMEN aprovació xifra població a 1-1-2022

1.5.- DICTAMEN de modificació de crèdit 8.2022 per suplement de crèdit

1.6.- DICTAMEN d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau (PMA) i declaració institucional

1.7.- DICTAMEN d'aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de l’Ajuntament de Navarcles

1.8.- DICTAMEN d'adhesió al codi ètic del servei públic de Catalunya aprovat per la Generalitat de Catalunya

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.- Donar compte de l'informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n trimestre 2022)

3.2.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals de Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 2n trimestre de 2022

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde des de l’anterior donació de compte al ple municipal:

3.3.- Donar compte decret 2022DECR000246 - Resolució alcaldia contractació urgent 1 recepcionista piscines estiu

3.4.- Donar compte decret 2022DECR000250 - DECRET delegacions d'alcaldia a la Junta de Govern Local (juny 2022)

3.5.- Donar compte decret 2022DECR000251 - DECRET Delegacions alcaldia a regidors (juny 2022)

3.6.- Donar compte decret 2022DECR000252 - DECRET Nomenament Tinents d'alcalde (juny 2022)

3.7.- Donar compte decret 2022DECR000258 - Decret modificació data finalització contractació temporal recepcionista

3.8.- Donar compte decret 2022DECR000263 - DEC Resolució alcaldia contractació urgent recepcionista piscines estiu

3.9.- Donar compte decret 2022DECR000274 - Decret contractació urgència auxiliar educació infantil de reforç

3.10.- Donar compte decret 2022DECR000286 - Decret contractació temporal urgent Auxiliar Educació Infantil i plus de tutoria

3.11.- Donar compte decret 2022DECR000287 - Decret contractació temporal urgent Auxiliar Educació Infantil per cobertura IT

3.12.- Donar compte decret 2022DECR000296 - Decret nomenament funcionària interina treballadora social

3.13.- Donar compte decret 2022DECR000306 - Decret contractació laboral temporal urgent auxiliar instal.lacions esportives

3.14.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

3.15.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 11, 12, 13 i 14, que corresponen a les sessions dels dies 31/05/2022, 14/06/2022, 28/06/2022 i 12/07/2022, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 3.10.2022 | 09:02