Ple ordinari 25/07/2017

Dimarts, 25 de juliol de 2017 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30/05/2017

1.2.-Presa possessió Núria Creus

1.3.-DICTAMEN Modificacio ordenances fiscals

1.4.-DICTAMEN compatibilitat Jordi Noguera

1.5.-DICTAMEN reconeixement factures exercici anterior

1.6.-DICTAMEN aprovació dues festes locals any 2018

1.7.-DICTAMEN aprovació xifra població a 1-1-2017

1.8.-DICTAMEN augment retribucions personal any 2017

2.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.-B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.-Donar compte informes morositat primer i segon trimestre 2017

3.2.-Donar compte RA 2017DECR000121 modificació cartipàs

3.3.-Donar compte liquidació pressupost 2016

3.4.-Donar compte Certificat acord JGL 27/06/2017 aprovació Pla de Seguretat i Salut

3.5.-Donar compte Prorroga contracte Ana Mateo

3.6.-Donar comtpe Contractació taquilleres piscines

3.7.-Donar compte Contractació Alba Mateu Sellares

3.8.-Donar compte Ple contractació monitor aquàtic cursets natació

3.9.-Donar compte contractació auxiliar biblioteca piscines

4.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

5.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:59