Ple ordinari 25/05/2021

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de la sessions ordinàries anterior de data 26/01/2021 i 30/03/2021

1.2.- DICTAMEN aprovació conveni col·laboració amb Departament Interior Xarxa RESCAT

1.3.- DICTAMEN aprovació inicial modificació ordenança residus municipals

1.4.- DICTAMEN aprovació 1ª pròrroga contracte serveis neteja amb empresa Juan i Juan

1.5.- DICTAMEN adhesió central compres ACM subministrament energia electrica

1.6.- DICTAMEN aprovació modificació de crèdits 7/2021 mitjançant suplement de crèdit i crèdits extraordinaris

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció presentada per NeC-ECG de suport a l'alliberament de les patents

2.2.- Moció presentada per NeC-ECG en referència al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

2.3.- Moció presentada per NeC-ECG de suport al Tren-Tram del Bages

2.4.- Moció presentada per PSC-CP pel canvi de nom de la plaça Dr. Fleming per plaça 8 de Març

2.5.- Moció presentada per PSC-CP pel seguiment de la moció presentada pel PSC del dia 30 de juliol de 2019 sobre "l’ensenyament d'infantil i primària a Navarcles”.

2.6.- Moció presentada per JXCAT-JUNTS per un model energètic sostenible a Catalunya

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2021 d’acord amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

4.2.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, corresponent al 1r trimestre de 20201

4.3.- Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2020, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els diferents informes de control financer permanent de l’exercici 2020 d’acord amb l’article 36 del Reial Decret 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local

4.4.- Donar compte de l’Informe anual sobre resultats funció interventora 2020 d’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local

4.5.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2021, en virtut de l’article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local

4.6.- Donar compte decret 2021DECR000140 - Decret contractació treballadora social a temps parcial per programa

4.7.- Donar compte decret 2021DECR000157 - Decret renúncia dedicació exclusiva Regidora de Cultura, Infància, Joventut, Gent Gran i Inclusió

4.8.- Donar compte decret 2021DECR000161 - Decret aprovació de la Liquidació del Pressupost 2020

4.9.- Donar compte decret 2021DECR000213 - Decret contractació urgent Educadora Aula Socioeducativa

4.10.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació del compte al Ple municipal

4.11.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 7, 8, 9 i 10, que corresponen a les sessions dels dies 23/03/2021, 06/04/2021, 20/04/2021 i 04/05/2021, respectivament

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

7.- Assabentat renuncia càrrec regidor Toni Muñoz

Darrera actualització: 30.09.2021 | 13:29