Ple ordinari 25/01/2022

Dimarts, 25 de gener de 2022 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data  30/11/2021

1.2.- DICTAMEN nomenament regidora Sònia Hernàndez com a representant de l'ajuntament a la Fundació Privada IBADA

1.3.- DICTAMEN aprovació provisional modificació O.F. 1.4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

1.4.- DICTAMEN aprovació inicial ordenança municipal reguladora de l'ús del servei del regadiu

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.- Donar compte de l'informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2021)

DONAR COMPTE ESPECÍFICA DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE NOMENAMENT I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, I D’ALTRES QUE LA LEGISLACIÓ ESTABLEIX AQUEST TRÀMIT

3.2.- Donar compte decret 2022DECR000006 - Decret contractació urgència professora de música substitució IT

3.3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE DES DE L'ANTERIOR DONACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL

3.4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES APROVADES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 23, 24 I 25, QUE CORRESPONEN A LES SESSIONS DELS DIES 30/11/2021, 14/12/2021 I 28/12/2021, RESPECTIVAMENT

4.- INFORMACIÓ D'ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.03.2022 | 09:55