Ple ordinari 24/11/2020

Dimarts, 24 de novembre de 2020 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/09/2020

1.2.- DICTAMEN aprovació límit indemnitzacions regidors per càrrec

1.3.- DICTAMEN modificació reglament prestacions econòmiques d'urgència social

1.4.- DICTAMEN Adhesió al Protocol de la Diputació de Barcelona de circuit de la xarxa d'espais escènics municipals 2021-2024

1.5.- RATIFICACIÓ acord JGL 6-10-2020 d'aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i el Servei Català de Trànsit

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Mocions declarant l'activitat física bé essencial

2.2.- Moció que presenta el Grup Socialista Navarcles amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones

2.3.- Moció que presenta el Grup Socialista Navarcles per la modificació transitòria d'ordenances

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3er trimestre 2020)

4.2.- Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, corresponent al 3er trimestre de 2020

4.3.- Donar compte decret 2020DECR000453 - Decret baixa dedicació exclusiva Regidor Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Recursos Humans

4.4.- Donar compte decret 2020DECR000470 - suspensió activitats en equipaments municipals

4.5.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipal

4.6.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 12, 13,  14 i 15, que corresponen a les sessions dels dies 22/09/2020, 06/10/2020, 20/10/2020 i 03/11/2020.

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 9.02.2021 | 16:28