Ple ordinari 21/12/2023

Dilluns, 18 de desembre de 2023 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/11/2023

1.2.- DICTAMEN Nomenament representant ajuntament al consell administració AMSA

1.3.- DICTAMEN Aprovació Pla Normatiu 2024

1.4.- DICTAMEN Aprovació instrument de planificació plurianual de RRHH justificatiu de la taxa específica de resposició.

1.5.- DICTAMEN Aprovació baixa d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d’alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

3.1.- Donar compte al Ple  Acord JGL 21/11/2023 Aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres de “Manteniment i conservació del talús del parc Marcel.lí Monrós"

3.2.- Donar compte al Ple Acord JGL 05/12/2023 Aprovació Pla de seguretat i salut contracte obres "adequació de l’espai antic CAP"

3.3.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa des de l'anterior donació de compte al ple municipal

3.4.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 28, 29, 30 i 31, que corresponen a les sessions dels dies 21/11/2023, 28/11/2023, 05/12/2023 i 14/12/2023, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 18.12.2023 | 13:41