Ple extraordinari 24/10/2017

Dimarts, 24 d'octubre de 2017 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-Dictamen Aprovació provisional Ordenances Fiscalsadaptació segons normativa

2.-Dictamen Modificació ordenança Fiscal 4.5 taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 2018

3.-Dictamen Aprovació provisional modificació ordenançafiscal3.3 taxa reguladora ocupació terrenys d’ús públic

4.-Dictamen Aprovació modificació Ordenança Fiscal 3.6 reguladora de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic 2018

5.-Dictamen Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 2018

6.-Dictamen Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 3.2 GUALS 2018

7.-Proposta esmenes grup municipal CUP a Ordenances Fiscals 2018

8.-Proposta esmenes grupmunicipalICV-E Ordenances Fiscals 2018

9.-Moció llibertat Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:57