Ordenances fiscals 2023

Darrera actualització: 2.01.2023 | 08:18

Documents

Ordenança general 0.0 de gestió liquidació inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
338.42KB
OF 1.1 reguladora de l'impost sobre bens immobles (IBI)
221.99KB
OF 1.2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
141.68KB
OF 1.3 reguladora de l'impost vehicles tracció mecànica (IVTM)
176.44KB
OF 1.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
193.59KB
OF 1.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
201.37KB
OF 2 reguladora de contribucions especials (CCEE)
106.46KB
OF 3.1 reguladora de la taxa aprofitament domini public a favor empreses explotadores de serveis i subministraments
154.23KB
OF 3.2 reguladora de la taxa entrades vehicles a través de voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega mercaderies
166.66KB
OF 3.3 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
150.02KB
OF 3.4 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
130.34KB
OF 3.5 reguladora de la taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu
93.89KB
OF 3.6 reguladora de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic
138.83KB
OF 3.7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció
123.18KB
OF 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
126.06KB
OF 4.2 reguladora de la taxa per la llicència d'autotzaci i altres vehicles de lloguer
115.52KB
OF 4.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans
126.07KB
OF 4.4 reguladora taxa per prestació serveis cementiris locals, conducció cadàvers i altres serveis fúnebres
123.26KB
OF 4.5 taxes per recollida tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
177.55KB
OF 4.6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
159.39KB
OF 4.7 taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
70.09KB
OF 4.8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
129.97KB
OF 4.11 reguladora de la taxa per la utilització de columnes cartells i altres
108.84KB
OF 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d'instal.lacions esportives
112.98KB
OF 4.13 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de lloguer de cadires, entarimat i anàlegs
116.25KB
OF 4.15 reguladora de la taxa pels serveis de deixalleria municipal
116.61KB
OF 4.17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
142.82KB
OF 5.0 reguladora dels preus públics
359.64KB Ajuntament de Navarcles
OF 5.1 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
171.63KB