Ordenances fiscals 2022

Darrera actualització: 16.01.2022 | 20:57

Documents

Ordenança general 0.0 de gestió liquidació inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
345.94KB
OF 1.1 reguladora de l'impost sobre bens immobles (IBI)
239.52KB
OF 1.2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
140.98KB
OF 1.3 reguladora de l'impost vehicles tracció mecànica (IVTM)
177.06KB
OF 1.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
190.89KB
OF 1.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
196.27KB
OF 2 reguladora de contribucions especials (CCEE)
103.27KB
OF 3.1 reguladora de la taxa aprofitament domini public a favor empreses explotadores de serveis i subministraments
153.27KB
OF 3.2 reguladora de la taxa entrades vehicles a través de voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega mercaderies
165.85KB
OF 3.3 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
167.38KB
OF 3.4 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
125.92KB
OF 3.5 reguladora de la taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu
93.17KB
OF 3.6 reguladora de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic
138.64KB
OF 3.7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció
122.36KB
OF 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
124.57KB
OF 4.2 reguladora de la taxa per la llicència d'autotzaci i altres vehicles de lloguer
115KB
OF 4.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans
125.71KB
OF 4.4 reguladora taxa per prestació serveis cementiris locals, conducció cadàvers i altres serveis fúnebres
122.42KB
OF 4.5 taxes per recollida tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
150.89KB
OF 4.6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
155.26KB
OF 4.7 taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
69.51KB
OF 4.8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
127.6KB
OF 4.11 reguladora de la taxa per la utilització de columnes cartells i altres
108.23KB
OF 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d'instal.lacions esportives
112.76KB
OF 4.13 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de lloguer de cadires, entarimat i anàlegs
115.52KB
OF 4.15 reguladora de la taxa pels serveis de deixalleria municipal
115.93KB
OF 4.17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
142.82KB
OF 5.0 reguladora dels preus públics
812.77KB Ajuntament de Navarcles
OF 5.1 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
139.66KB