Ordenances fiscals 2021

Darrera actualització: 16.06.2021 | 13:34

Documents

Ordenança general 0.0 de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
408.99KB
OF 1.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)
333.92KB
OF 1.2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
275.96KB
OF 1.3 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
429.2KB
OF 1.4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
270.18KB
OF 1.5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
451.71KB
OF 2. reguladora de contribucions especials (CCEE)
151.64KB
OF 3.1 reguladora de la taxa d'aprofitament de domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis i subministraments d'interès general
352.95KB
OF 3.2 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
422.34KB
OF 3.3 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
392.98KB
OF 3.4 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
225.42KB
OF 3.5 reguladora de la taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu
147.33KB
OF 3.6 reguladora de la taxa per la utilització privativa de bens de domini públic afectes al servei públic
246.97KB
OF 3.7 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues
225.92KB
OF 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
225.41KB
OF 4.2 reguladora de la taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
215.37KB
OF 4.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
228.15KB
OF 4.4 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
224.19KB
OF 4.5 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
248.37KB
OF 4.6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
403.54KB
OF 4.7 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
118.62KB
OF 4.8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
229.62KB
OF 4.11 reguladora de la taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per l’exhibició d’anuncis
209.3KB
OF 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d'instal.lacions esportives i altres serveis anàlegs
213.97KB
OF 4.13 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de lloguer de cadires, entarimat i anàlegs
217.83KB
OF 4.15 reguladora de la taxa pels serveis de deixalleria municipal
217.33KB
OF 4.17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
282.74KB
OF 4.18 reguladora de la taxa pel servei de recollida d'animals de companyia perduts o abandonats a la via pública
208.12KB