Publicades les bases de la subvenció MITMA per al pagament del lloguer

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 10:00

Ja s'han fet públiques les bases del MITMA 2021, referents a la subvenció per al pagament del lloguer. Aquesta ajuda està destinada a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria, que podeu consultar al document adjunt. La sol·licitud per obtenir la subvenció MITMA s’haurà de presentar de forma telemàtica a través de l’enllaç que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La documentació (especificada més detalladament al document adjunt) que haurà d’aportar el/la sol·licitant que es vulgui beneficiar de la subvenció serà -sempre que sigui possible- la següent:

- DNI / NIE de tots els membres de la Unitat de Convivència.

- Llibre de família en el cas que hi hagi menors sense DNI/NIE.

- Volant d’empadronament (de convivència) amb la indicació de la data d’alta de totes les persones que conviuran amb el/la sol·licitant.

- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència de 2019 (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.).

- Vida laboral.

- Contracte de lloguer a nom del/de la sol·licitant.

- Rebuts de lloguer pagats des de gener fins al moment de la presentació de la sol·licitud.

- Full SEPA (model oficial que trobarà a l’enllaç web) amb el seu número de compte bancari. Aquest document s’haurà de complimentar i signar i també l’haurà de portar al banc perquè ells el signin i segellin.

 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar:

- En el cas de persones separades o divorciades, s'ha d’aportar el conveni regulador i la sentència aprovada.

- Certificat del grau discapacitat, famílies nombroses, famílies monoparentals, etc.

 

Recordar també que és imprescindible que els rebuts de lloguer, des de la presentació de la sol·licitud de la subvenció MITMA, es paguin mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca. En cap cas s’acceptaran ingressos en compte o altres sistemes de pagament.

 

NO ES PODRÀ FER LA SOL·LICITUD ONLINE SINO ES DIPOSA DE SIGNATURA DIGITAL.

Per qualsevol dubte o aclariment, no per la tramitació, podeu trucar al 931355100 o adreçar-vos al Consell Comarcal del Bages, on si és fan els tràmits. 

Darrera actualització: 21.05.2021 | 13:13