NORMATIVA NOVA NORMALITAT

Dissabte, 20 de juny de 2020 a les 00:00

El dia 18 de juny de 2020 es va aprovar que tot el territori de Catalunya es trobaria en Fase 3 del Pla de desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID 19.

El dia 19 de juny la Presidència de la Generalitat va decretar que amb efectes de les 0.00 hores del 19 de juny de 2020 quedava finalitzada la Fase III de la desescalada esmentada i per tant quedaven sense efecte totes les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma, començant l’etapa de represa a tot el territori de Catalunya.

Aquesta nova situació genera un nou estat en les restriccions que havien estat vigents fins al dia d’avui i s’han d’establert dos períodes, el primer fins al dia 25 de juny i el segon des d’aquest dia i fins que es mantingui activitat el Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

És comú als dos períodes :

-       Obligatorietat de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1’5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2’5 m2, tant en espais tancats com a l’aire lliure, excepte en aquells casos concrets en que per la tipologia de l’activitat s’estableixin valors més restrictius.

-       Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascaretes en els supòsits següents:

a)    En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1’5m.

b)    En tots els mitjans de transport, excepte en vehicles particulars en que els ocupants mantinguin una relació i un contacte molt propers.

FINS AL DIA 25 DE JUNY DE 2020

-       Eliminació de les franges horàries

-       Establiments i locals oberts al públic, independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament al 50%

-       Espais a l’aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat  o prestació de servei: aforament al 75%.

A PARTIR DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020 I FINS QUE ES MANTINGUI ACTIVITAT EL PLA D’ACTUACIÓ PROCICAT PER A EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC.

-       Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin i sempre que es respectin les normes de protecció individual.

S’entén per aglomeració la concentració de persones o grups de persones que no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1’5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2’5 m2.

 

-       En els espais a l’aire lliure s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de 2’5 m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat aquesta sigui més restrictiva. Aquesta distància pot rebaixar-se sempre que:

1.    Es faci obligatori l’ús de mascareta.

2.    Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

3.    S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan es situen en seients preassignats.

4.    Poden restringir-se les mesures en cas de la tipologia de l’activitat i la regulació que se’n faci en plans sectorials.

 

-       En els espais tancats el nombre màxim d’assistents o participants s’ha d’ajustar a les condicions següents:

1.    Com a regla general s’ha de garantir la distància interpersonal de seguretat equivalents a una superfície de seguretat de 205 m2 per persona.

2.    S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan es situen en seients preassignats.

-       Aquesta distància pot rebaixar-se sempre que:

1.    Es faci obligatori l’ús de mascareta.

2.    Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

3.    Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

 

Activitat en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.

1.    S’ha de garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones  tenint en compte que Obligatorietat de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1’5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2’5 m2, tant en espais tancats com a l’aire lliure, excepte en aquells casos concrets en que per la tipologia de l’activitat s’estableixin valors més restrictius.

2.    S’ha de fomentar la prereserva.

Darrera actualització: 23.09.2020 | 14:54