Informació per poder aplicar la tarifa de gestor de residus previst a la taxa d'escombraries comercials per l'exercici 2022

Dilluns, 3 de de gener de 2022 a les 00:00

Us informem que l’Ordenança Fiscal 4.5  reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans article 12 punt 2 epígraf sisè recull la tarifa de gestor de residus. En el cas que la vostra activitat si pugui acollir, cal acreditar-ho davant l’Ajuntament abans de l’1 de febrer de cada any que es disposa de la contractació d’un gestor autoritzat de residus per la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent.

D’acord amb l’article 7.b) de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, cal que presenteu aquesta documentació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navarcles, dins el tràmit d’instància genèrica.

Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació, i per tant, aquest tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa regulada.

Darrera actualització: 05.01.2022 | 11:30