Compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament

Dimarts, 3 d'agost de 2021 a les 00:00

S'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial.

La finalitat d'aquests ajuts és compensar el perjudici ocasionat per la suspensió dels procediments i dels llançaments prevists als articles 1 i 1 bis del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. Aquestes compensacions tenen caràcter finalista, s'atorguen per adjudicació directa i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent.

Els supòsits de compensació són els següents:

a) Compensació als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament d'habitatges amb títol habilitant, de l'article 1 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.

b) Compensació als propietaris afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament sense títol habilitant, de l'article 1 bis del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, que acreditin haver sofert un perjudici econòmic per trobar-se l'habitatge objecte del procediment ofert en venda o arrendament abans de l'entrada a l'immoble.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) En cas de persones jurídiques així com empresaris individuals o autònoms, s'han de presentar i formalitzar telemàticament al web de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits

b) En la resta de casos, preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits o a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir de l'endemà de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i FINS EL 30 D'OCTUBRE 2021 (INCLÒS).

El pagament dels ajuts objecte d'aquesta Resolució es fa per transferència ordinària a la persona propietària o arrendadora. Per portar a terme el pagament de la compensació s'ha d'aportar sol·licitud de transferència bancària, signada per la persona propietària i arrendadora i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

 

 

Darrera actualització: 10.08.2021 | 08:03