Ple ordinari

Dimarts, 30 de març de 2021 de 19.00 h a 20.00 h

Ple ordinari.

Hora i lloc: 19 h - Teatre Auditori Agustí Soler i Mas

En JOSEP MARIA FELIU I SELGA, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent resolució:
D’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
RESOLC:
CONVOCAR Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Navarcles pel dia 30 de març de 2021, a les 19:00 hores, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, amb el següent ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard:
ORDRE DEL DIA
1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/01/2021
1.2.- DICTAMEN aprovació actualització addenda conveni ASGEL
1.3.- DICTAMEN aprovació conveni col·laboració amb CCB en protecció civil
1.4.- DICTAMEN aprovació bonificació cànon 2020 concessió Parc del LLac
1.5.- DICTAMEN aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 01.21
2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- B. SECCIÓ DE CONTROL
4.1.- Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, corresponent al 4rt trimestre de 2020
4.2.- Donar compte decret 2021DECR000058 - Decret contractació laboral professora Escola Música
4.3.- Donar Compte decret 2021DECR000098 - Aprovació pla pressupostari mig termini 2022-2024
4.4.- Donar compte decret 2021DECR000100 - Decret contractació Treballadora Social per programa
4.5.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipals
4.6.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 que corresponen a les sessions dels dies 12/01/2021, 20/01/2021, 26/01/2021, 09/02/2021, 23/02/2021 i 06/03/2021, respectivament.
5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ
6.- PRECS I PREGUNTES
En dono fe,
L’Alcalde La Secretària
Josep Maria Feliu i Selga Montserrat Sensat i Borràs
(Document signat digitalment) Núm. de Decret i Data:
2021DECR000127 25/03/2021

Darrera actualització: 25.03.2021 | 13:14