Ordenances fiscals 2024

Darrera actualització: 3.01.2024 | 15:36

Documents

Ordenança general 0.0 de gestió liquidació inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
323.03KB
OF 1.1 reguladora de l'impost sobre bens immobles (IBI)
239.91KB
OF 1.2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
177.86KB
OF 1.3 reguladora de l'impost vehicles tracció mecànica (IVTM)
167.44KB
OF 1.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
197.2KB
OF 1.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
223.36KB
OF 2 reguladora de contribucions especials (CCEE)
140.56KB
OF 3.1 reguladora de la taxa aprofitament domini public a favor empreses explotadores de serveis i subministraments
162.57KB
OF 3.2 reguladora de la taxa entrades vehicles a través de voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega mercaderies
166.93KB
OF 3.3 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
140.53KB
OF 3.4 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
125.96KB
OF 3.5 reguladora de la taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu
128.74KB
OF 3.6 reguladora de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic
110.2KB
OF 3.7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció
121.01KB
OF 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
125.15KB
OF 4.2 reguladora de la taxa per la llicència d'autorització i altres vehicles de lloguer
131.22KB
OF 4.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans
106.06KB
OF 4.4 reguladora taxa per prestació serveis cementiris locals, conducció cadàvers i altres serveis fúnebres
123.25KB
OF 4.5 taxes per recollida tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
181.18KB
OF 4.6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
162.02KB
OF 4.7 taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
124.29KB
OF 4.8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
107.1KB
OF 4.11 reguladora de la taxa per la utilització de columnes cartells i altres
108.83KB
OF 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d'instal.lacions esportives
115.61KB
OF 4.13 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de lloguer de cadires, entarimat i anàlegs
115.82KB
OF 4.15 reguladora de la taxa pels serveis de deixalleria municipal
113.87KB
OF 4.17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
143.35KB
OF 5.0 reguladora dels preus públics
299.08KB
OF 5.1 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
151.64KB