Seu electrònica/ Ordenances fiscals/

Seu electrònica

Ordenances fiscals 20200.0 Ordenan莽a general de gesti贸 liquidaci贸 inspecci贸 i recaptaci贸 dels ingressos de dret p煤blic municipal

1.1. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

1.2. - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECON脪MIQUES

1.3. - IMPOST VEHICLES TRACCI脫 MEC脌NICA

1.4. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

1.5. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

2. - ORDENAN脟A FISCAL GENERAL REGULADORA DE CCEE

3.1. - TAXA APROFITAMENT DOMINI PUBLIC A FAVOR EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

3.2. - TAXA ENTRADES VEHICLES A TRAV脡S DE VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA MERCADERIES

3.3. - TAXA PER L'OCUPACI脫 DE TERRENYS D'脷S P脷BLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

3.4. - REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS

3.5. - TAXA PER LA UTILITZACI脫 PRIVATIVA DE LA XARXA DE REGADIU

3.6. - TAXA PER LA UTLITZACI脫 PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI P脷BLIC

3.7. - REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACI脫 DE TERRENYS D'US P脷BLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCI脫

4.1. - TAXA PER EXPEDICI脫 DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

4.2. - TAXA PER LA LLIC脠NCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

4.3. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACI脫 DELS SERVEIS D'INTERVENCI脫 ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS

4.4. - REGULADORA TAXA PER PRESTACI脫 SERVEIS CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCI脫 CAD脌VERS I ALTRES SERVEIS F脷NEBRES

4.5. - TAXES PER RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACI脫 D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

4.6. - TAXA PER LLIC脠NCIES URBAN脥STIQUES

4.7. - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA P脷BLICA

4.8. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACI脫 DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

4.11. - TAXA PER LA UTILITZACI脫 DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES

4.12. - TAXA PER LA UTILITZACI脫 D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

4.13. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACI脫 DE SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, ENTARIMAT I AN脌LEGS

4.15. - TAXA PELS SERVEIS DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

4.17. - TAXA PER LA PRESTACI脫 DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL

5.0. - REGULADORA DELS PREUS P脷BLICS

5.1. - REGULADORA DEL PREU P脷BLIC PER LA PRESTACI脫 DEL SERVEI D'ATENCI脫 DOMICILI脌RIA


Altres ordenancesAjuntament
Ajuntament de Navarcles