Seu electrònica/ Ordenances fiscals/

Seu electrònica

Ordenances fiscals 20190.0. - OF.ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIO, INSPECCIO I RECAPTACIO INGRESSOS DRET PUBLIC MUNICIPAL

1.1. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

1.2. - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1.3. - IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

1.4. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

1.5. - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

2. - ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CCEE

3.1. - TAXA APROFITAMENT DOMINI PUBLIC A FAVOR EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

3.2. - TAXA ENTRADES VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA MERCADERIES

3.3. - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

3.4. - REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS

3.5. - TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA XARXA DE REGADIU

3.6. - TAXA PER LA UTLITZACIÓ PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC

3.7. - REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

4.1. - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

4.2. - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

4.3. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS

4.4. - REGULADORA TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES

4.5. - TAXES PER RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

4.6. - TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4.7. - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

4.8. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

4.10. - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

4.11. - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES

4.12. - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

4.13. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, ENTARIMAT I ANÀLEGS

4.14. - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

4.15. - TAXA PELS SERVEIS DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

4.17. - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL

5.0. - REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

5.1. - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA


Ajuntament
Ajuntament de Navarcles